رب به هر آنچه بد نمودم توبه گر در ره توبه من نبودم توبه بسیار جفا به خود نمودم

درخواست حذف این مطلب
▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️
دلنوشته یک پسر دانشجو برای دختران و ن سرزمینم ایران!!!

رد شد ، ولی هنوز ردش مانده است. ای کاش پشت سرش چشمی داشت و می دید و یا دوربینی بود و از دور به او نشان می داد که هنوز ردش مانده است. یا ی جراتش را داشت و به او می گفت که ردش مانده است.
کاش وقتی رد می شد، می دید پشت سرش چند نوجوانی که از مدرسه تعطیل شده بودند چگونه به شلوار تنگ و نازکش نگاه می د، می دید که آن نوجوان به خاطر سن بلوغ و نوجوانیش بعد از دیدن او به چه گناه هایی کشیده شد